Algemene Voorwaarden

Op alle orders die door Lumosa, worden aanvaard, alle overeenkomsten met Lumosa en alle overige (potentiële) rechtsbetrekkingen met Lumosa zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lumosa van toepassing. 

All orders accepted by Lumosa, all contracts concluded with Lumosa and all other (potential) legal relationships between Lumosa and its counterparty are executed in accordance with the general terms and conditions of sale of Lumosa.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN LUMOSA

1. Definities

In deze AV worden de volgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

 1. AV: deze algemene voorwaarden.
 2. Dag: kalenderdag.
 3. Klant: de contractspartij van Lumosa.
 4. Lumosa: gebruiker van deze AV, zijnde Lumosa LED B.V. en/of Lumosa Energy B.V. en/of Lumosa Lighting B.V. 
  Lumosa LED B.V. is gevestigd te Ekkersrijt, 7055, 5692 HB Son en Breugel (KvK-nummer 60010576). Lumosa Energy B.V. is gevestigd te Ekkersrijt 7053, 5692 HB Son en Breugel (KvK-nummer 83553401). Lumosa Lighting B.V. is gevestigd te Ekkersrijt 7053, 5692 HB Son en Breugel (KvK-nummer: 86871986)
 5. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Lumosa en de Klant met betrekking tot het afnemen van de Producten.
 6. Partijen: Lumosa en de Klant.
 7. Product: alle door Lumosa aangeboden en geleverde producten op het vlak van sportveldverlichting, openbare verlichting, industriële verlichting, terreinverlichting, laadpalen en aanverwante producten en/of diensten, waaronder de webapplicatie LumosaTouch en eventueel op te stellen lichtplannen.
 8. Schriftelijk: per post of e-mail.

2. Algemene bepalingen

  1. Deze AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten van Lumosa.
  2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De Klant verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze AV van Lumosa te hebben ontvangen.
  4. Lumosa behoudt zich het recht voor om deze AV eenzijdig aan te passen. Lumosa zal in dat geval de Klant op de hoogte stellen van de gewijzigde bepalingen. De wijzigingen zullen daarna deel uitmaken van de contractuele relatie met de Klant.
  5. Wanneer de tekst in deze AV strijdig is met de tekst in de Overeenkomst, gaat de tekst van de Overeenkomst voor.
  6. Indien Lumosa op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of deze AV niet (onmiddellijk) uitoefent, zal dit niet van invloed zijn op haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst (alsnog) te doen.
  7. Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze AV nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en de AV blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen. Deze nieuwe bepaling dient daarbij in overeenstemming te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

3. Aanbiedingen

  1. Alle aanbiedingen en offertes van Lumosa zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en specificaties.
  2. Lumosa behoudt zich het recht voor om te allen tijde veranderingen aan te brengen in haar Producten, afgebeeld en omschreven op haar website, in brochures en/of in andere documentatie.
  3. Indien Lumosa een model of een demo toont, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. De te leveren Producten kunnen van het model of de demo afwijken, in die zin dat de te leveren Producten nieuwe versies en/of updates kunnen betreffen.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. Een Overeenkomst tussen Lumosa en de Klant wordt pas gesloten zodra Lumosa dit Schriftelijk bevestigt of doordat Lumosa uitvoering geeft aan de order van de Klant.
  2. De aanvaarding van de aanbieding door de Klant is onherroepelijk.
  3. Lumosa is gerechtigd om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
  4. Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van Lumosa, of tussenpersonen/of derden door Lumosa ingeschakeld, binden Lumosa slechts indien zij deze afspraken of toezeggingen Schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.
  5. Lumosa heeft het recht om een kredietlimiet vast te stellen met betrekking tot de door de Klant af te nemen Producten en behoudt zich het recht voor om deze kredietlimiet gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan te passen.

5. Annulering

 1. De Klant kan een gegeven order en daaraan gerelateerde Overeenkomst enkel annuleren met Schriftelijke toestemming van Lumosa. Lumosa kan, bij wijze van uitzondering, een annulering van de Overeenkomst accepteren. Indien de Klant een gegeven Overeenkomst desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Lumosa alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.), de werkzaamheden van Lumosa en de winstderving door Lumosa, te vermeerderen met BTW, aan Lumosa te vergoeden, alles onverminderd het recht van Lumosa op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
 2. Lumosa mag een (reeds bevestigde) Overeenkomst annuleren. Lumosa mag in ieder geval een Overeenkomst annuleren indien (niet-limitatief):
  1. er sprake is van een foutieve prijs (kennelijke vergissing);
  2. Lumosa de overtuiging heeft de kwaliteit van de uit te voeren Overeenkomst niet te kunnen waarborgen; of
  3. Lumosa de overtuiging heeft dat de Overeenkomst niet aan de verwachting van de Klant zal voldoen.

Lumosa zal Schriftelijk kenbaar maken indien zij de Overeenkomst wil annuleren. Indien de Klant in de situaties genoemd onder (b) en (c) toch uitvoering wenst van de Overeenkomst, dan vervalt het recht van reclame, retournering en restitutie van de Klant.

6. Duur van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals nader aangegeven in de Overeenkomst.
  2. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd eindigt de Overeenkomst na de overeengekomen duur of, indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde werkzaamheden en/of een project, eindigt de Overeenkomst na uitvoering daarvan, tenzij tussen Partijen Schriftelijk anders wordt overeengekomen.

7. Wijziging van de Overeenkomst

  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te leveren Producten te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst (inclusief eventuele overeengekomen prijsopgaven) aanpassen.
  2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lumosa zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogste stellen.

8. (Persoons)gegevens

  1. De Klant garandeert dat hij aan Lumosa alle voor de Overeenkomst relevante informatie verstrekt, waaronder, maar niet uitsluitend, alle informatie over het doel waarvoor de Producten zullen worden gebruikt, over de wijze van beoogd gebruik en verder alle informatie en overige (persoons)gegevens, waarvan de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. De Klant staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Lumosa verstrekte (persoons)gegevens en informatie.
  3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke (persoons)gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan Lumosa ter beschikking zijn gesteld, zal Lumosa niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade geleden door de Klant en heeft Lumosa het recht om de daardoor bij haar ontstane kosten in rekening te brengen bij de Klant en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
  4. Lumosa gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie betreffende het gebruik van persoonsgegevens door Lumosa, verwijst Lumosa naar haar online privacyverklaring.
  5. Voor zover en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt door Lumosa ten behoeve en in opdracht van de Klant, kwalificeert de Klant als verwerkingsverantwoordelijke en Lumosa als verwerker. In dit kader sluiten Lumosa en de Klant bij de Overeenkomst een door Lumosa opgestelde verwerkersovereenkomst.

9. Prijzen

  1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, belastingen en leveringskosten, tenzij Schriftelijk anders is vermeld.
  2. De prijsopgaven en offertes van Lumosa zijn leidend, eventuele prijsverhogingen voorbehouden.
  3. Voor zover geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Lumosa, tenzij een daarvan afwijkend (uur)tarief is overeengekomen in de Overeenkomst.
  4. Lumosa is gerechtigd de prijs of het tarief te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk aangevuld en/of gewijzigd dient te worden overeenkomstig artikel 1, in welk geval Lumosa de Klant zal inlichten over de financiële gevolgen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
  5. Het staat Lumosa vrij bovenop de genoemde prijzen een meerprijs aan de Klant in rekening te brengen ten aanzien van de volgende kostenposten:
   1. de kosten van werkzaamheden ten gevolge van onjuist gebruik van de Producten, alsook de kosten van het herstellen van defecten ten gevolge van bedieningsfouten en/of onjuiste omgevingscondities, waaronder, maar niet uitsluitend, vocht, stof of onjuiste bedrading; en/of
   2. de kosten met betrekking tot de ondersteuning op netwerken en werkzaamheden in verband met toepassingssoftware, software updates en/of upgrades, dan wel conform instructie van de Klant, waarbij deze kosten op basis van nacalculatie aan de Klant in rekening zullen worden gebracht.
  6. De Klant kan geen rechten ontlenen aan bonussen, kortingen of aanbiedingen die in het verleden door Lumosa zijn gegeven.

10. Betaling

  1. Indien van toepassing zullen prijzen in rekening worden gebracht, zoals nader aangegeven in de Overeenkomst.
  2. De betalingstermijn van facturen van Lumosa is 30 Dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Lumosa mag altijd vooruitbetaling van de factuur eisen.
  4. Alle kosten van de Klant aan Lumosa worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van 1) de kosten, 2) de rente en 3) de hoofdsommen.
  5. Nadat de betaaltermijn zoals omschreven in artikel 2 ongebruikt is verstreken, verkeert de Klant onmiddellijk in verzuim en dient hij aan Lumosa een rentevergoeding te betalen gelijk aan de wettelijke rente conform art. 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten, berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 100,- zal gelden.
  6. De Klant is niet bevoegd om tot verrekening of inhoudingen over te gaan.
  7. Indien de Klant in verzuim raakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag of (voorlopige) surseance van betaling of WHOA regeling, zijn alle bij Lumosa op de Klant openstaande (toekomstige) vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
  8. De (toekomstige) vorderingen van Lumosa op de Klant worden onmiddellijk opeisbaar als Lumosa een gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of een gestelde zekerheid onvoldoende blijkt. Doet een van deze situaties zich voor, dan is Lumosa bovendien gerechtigd iedere verdere nakoming op te schorten totdat zij zekerheid heeft dat voor deze nakoming zal worden betaald, onverminderd het recht van Lumosa om schadevergoeding te eisen.
  9. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Leveringstermijn

  1. De opgave van een levertijd door Lumosa is enkel indicatief (geen fatale termijn), tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeen is gekomen tussen Partijen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Lumosa Schriftelijk in gebreke te stellen.
  2. Overschrijding van de (verwachte) levertijd zal niet resulteren in verzuim of aansprakelijkheid voor Lumosa. Lumosa zal in het geval van overschrijding de Klant hiervan op de hoogte stellen en de Klant informeren over de nieuwe levertijd.
  3. Indien Lumosa niet binnen de nieuwe levertijd levert, heeft de Klant als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op een vergoeding voor schade en/of kosten.
  4. De levertijd gaat in op de laatste van de volgende tijdstippen:
   1. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
   2. de dag van ontvangst door Lumosa van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie; of
   3. de dag van ontvangst door Lumosa van hetgeen volgens de Overeenkomst door de Klant eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  5. Indien de termijn waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- (zaterdag of zondag) of nationale feestdag.

12. Levering en risico

  1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering standaard plaats Ex Works (Incoterms meest recente versie).
  2. Indien de Klant zelf het vervoer van de Producten regelt, zal dit voor rekening en risico van de Klant plaatsvinden.
  3. Lumosa zal Klanten voor de levering van de Producten op de hoogte stellen van de verwachte levertijd zodra de Producten klaar zijn voor transport. Indien de Klant niet reageert op deze melding, zullen de Producten niet verstuurd worden, hetgeen geldt als het nalaten van de Klant om de levering in ontvangst te nemen.
  4. Indien de Producten niet kunnen worden geleverd op de afgesproken leverdatum, omdat de Klant de Producten weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen, wordt dit wel gezien als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van Lumosa op de Klant. In dit geval zal Lumosa gerechtigd zijn de Producten op risico en voor rekening van de Klant op te slaan. Lumosa zal de Producten niet ter beschikking stellen tot de Klant de additionele kosten van transport en opslag heeft voldaan. Indien de Klant de Producten niet binnen 1 maand vanaf de oorspronkelijk afgesproken levering alsnog afneemt, zal Lumosa, na sommatie, gerechtigd zijn de Producten aan andere klanten te leveren of zich anderszins te ontdoen van de Producten, onverminderd Lumosa haar recht om de kosten in verband met het opslaan van de Producten en de niet-afname door de Klant, alsmede eventuele schade, op de Klant te verhalen.
  5. Indien de productie van Lumosa door enige oorzaak beperkt is, heeft Lumosa het recht om de beschikbare productie en Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de Klant minder Producten geleverd worden dan is overeengekomen in de Overeenkomst, zonder dat voor Lumosa enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de Klant ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

13. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Lumosa geleverde Producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Lumosa, totdat de Klant alle verplichtingen uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst is nagekomen.
  2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze over te dragen of te bezwaren. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 BW.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Lumosa zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Lumosa haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Lumosa of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lumosa zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

14. Gebruiksrecht en licentieverlening

  1. Alle digitale Producten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot applicaties en andere softwarediensten, blijven eigendom van Lumosa en haar licentiegevers. Deze Producten zullen nooit eigendom worden van de Klant.
  2. Met betrekking tot deze digitale Producten die door Lumosa enkel ter beschikking worden gesteld aan de Klant verleent Lumosa (of haar licentiegever(s)) de Klant uitsluitend, zoals bepaald in en onder de voorwaarden van de Overeenkomst, een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en tijdelijk gebruiksrecht in de vorm van een licentie. De licentie wordt afgegeven enkel met betrekking tot het gebruik van de in de Overeenkomst genoemde digitale Producten en tegen betaling van de in de Overeenkomst opgenomen vergoeding. Alle licentievoorwaarden worden beschreven door Partijen in de Overeenkomst.
  3. De Klant zal geen werkzaamheden, wijzigingen of uitbreiding en aanpassing van de digitale Producten door derden laten plaatsvinden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lumosa.
  4. De Klant zal er op toezien dat de Producten uitsluitend conform de instructies, (bedienings)voorschriften, manuals e.d. worden gebruikt en de Producten slechts door ter zake kundig personeel zullen worden bediend.
  5. De Klant is gehouden de Producten overeenkomstig de aard en de bestemming als een goed huisvader te gebruiken en te beheren en eveneens afdoende te verzekeren en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lumosa ter inzage af te geven.
  6. De Klant dient zorg te dragen voor een geschikte locatie voor het opstellen van de Producten, rekening houdend met een veilige en adequate toegangsroute ten behoeve van de installatie van de Producten. De Klant dient tevens zorg te dragen voor de noodzakelijke en geschikte elektrische, netwerk en andere aansluitingen teneinde de Producten te kunnen doen functioneren, waarbij de Klant de van overheidswege vastgestelde veiligheidseisen en de voorschriften van de lokale nutsbedrijven in acht moet nemen.
  7. De Klant zal de opstellocatie, de omgevingsconditie en elektrische energie in stand houden, zoals geadviseerd en overeengekomen tijdens de installatie van de Producten. Tevens zal de Klant alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst.
  8. Lumosa is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen Partijen is overeengekomen. De Klant zal nooit technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Producten te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. Indien de Klant onrechtmatig gebruik maakt van de Producten is Lumosa gerechtigd de hosting op te schorten tot de Klant het onrechtmatige gebruik heeft gestopt.
  9. Indien Lumosa door middel van een licentie Producten van derde partijen beschikbaar stelt aan de Klant, zullen de (licentie)voorwaarden van de desbetreffende derde partij in relatie tot voornoemde Producten van toepassing zijn op de relatie tussen Lumosa en de Klant in plaats van bepalingen van deze AV die afwijken van die voorwaarden, mits Lumosa de toepasselijkheid van die (licentie)voorwaarden van de derde partij Schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de Klant en die voorwaarden ter beschikking worden gesteld aan de Klant voor of bij het sluiten van de Overeenkomst.
  10. Indien en voor zover de voornoemde (licentie)voorwaarden van een derde partij om welke reden dan ook worden verondersteld niet van toepassing te zijn op de relatie tussen Lumosa en de Klant, of niet van toepassing worden verklaard, zijn de bepalingen van deze AV volledig van toepassing.
  11. Lumosa geeft geen garantie dat de Producten van derde partijen waarnaar hiervoor werd verwezen geen (intellectuele eigendom) rechten van andere derde partijen schendt.

15. Intellectueel eigendom

  1. Alle rechten van intellectueel eigendom met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, octrooien, databankrechten, morele rechten of ander vergelijkbare rechten of vormen van bescherming op de Producten, software, gebruikersinterfaces, programmatuur, analyses, ontwerpen, werkwijzen, rapporten, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, prototypes, drukwerk, bestanden, websites, websitecontent en dergelijke, inclusief maatwerk en op verzoek van de Klant gemaakte aanpassingen, berusten uitsluitend bij Lumosa en haar licentiegevers. Er wordt geen enkel intellectueel eigendomsrecht verleent op de Producten aan de Klant.
  2. Lumosa is gerechtigd om Producten die in opdracht van de Klant zijn ontwikkeld te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie.
  3. De Klant mag de handels- en dienstmerken van Lumosa en haar licentiegevers alleen gebruiken voor zover dit nodig is om de Producten te gebruiken. Dit gebruik verleent de Klant geen eigendom of andere gebruiksrechten, tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst. De Klant mag aanduidingen van Lumosa als rechthebbende niet verwijderen of onleesbaar maken.
  4. De Klant of een medewerker van de Klant zal de Producten of enig deel daarvan niet overdragen aan of verspreiden naar anderen. Verveelvoudiging of openbaarmaking van de Producten is verboden, tenzij dit noodzakelijk is voor het normale gebruik van de Producten. Enige verspreiding, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Klant of een medewerker van de Klant wordt gezien als materiële tekortkoming die niet kan worden hersteld. Dit geldt zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst en is uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden aan Lumosa.
  5. De Klant krijgt geen toegang tot of kopie van de broncode van software en mag de broncode van software niet (laten) wijzigingen, aanpassen, vertalen, aan reverse engineering onderwerpen, decompileren of dissembleren en evenmin proberen op andere wijze te (laten) achterhalen wat de broncode van de software is. De Klant mag het installatieprogramma van zowel software als hardware niet aanpassen of wijzigen of een nieuw installatieprogramma maken. Gebruik van plug-ins of uitbreidingen die niet door Lumosa zijn gedistribueerd en waarmee de Klant de software of hardware kan wijzigen, is verboden.
  6. Lumosa vrijwaart de Klant tegen aanspraken van derden die erop gebaseerd zijn dat de door Lumosa zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de Klant Lumosa onverwijld Schriftelijk inlicht over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak geheel overlaat aan Lumosa. De Klant zal daartoe alle en elke medewerking aan Lumosa verlenen. Deze vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met:
   1. door de Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Lumosa ter beschikking gestelde werken of materialen; of
   2. wijzigingen die de Klant zonder Schriftelijke toestemming van Lumosa in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Lumosa zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of indien naar het oordeel van Lumosa een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Lumosa zo snel mogelijk – naar eigen keuze – zorgdragen dat de Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerking van een gebruiksrecht ten behoeve van de Klant bij de derde, of het Product terug te kopen voor de oorspronkelijke door de Klant betaalde prijs verminderd met de redelijke afschrijving, of enige Overeenkomst te beëindigen voor zover deze betrekking heeft op het betreffende Product.

16. Klachten

  1. De Klant is gehouden de geleverde Producten op het moment van levering op conformiteit te controleren. Daarbij dient de Klant onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
  2. Klachten van de Klant over het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door Lumosa geleverde Producten worden door Lumosa alleen in behandeling genomen wanneer deze klachten binnen 48 uur na levering Schriftelijk bij Lumosa zijn ingediend, onder opgave van een beschrijving van het gebrek.
  3. Klachten van de Klant met betrekking tot het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door Lumosa geleverde Producten dienen uiterlijk 48 uur na constatering van het gebrek – of nadat het gebrek geconstateerd had kunnen worden – tot uiterlijk zes maanden na levering van de Producten ingediend te worden bij Lumosa, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft, tenzij het een garantieaanspraak, zoals omschreven in artikel 17, betreft.
  4. Lumosa staat er niet voor in dat applicaties of andere softwarediensten foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Lumosa zal zich inspannen om fouten in de software of de onderliggende programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen, indien en voor zover het onderliggende programmatuur betreft die door Lumosa zelf is ontwikkeld, en de desbetreffende fouten door de Klant overeenkomstig de relevante bepalingen van dit artikel 16 bij Lumosa zijn gemeld. Lumosa kan in voorkomend geval het herstel van de fouten uitstellen totdat een nieuwe versie van de onderliggende programmatuur in gebruik wordt genomen. Lumosa staat er niet voor in dat fouten in de applicaties of andere softwarediensten die niet door Lumosa zelf zijn ontwikkeld, zullen worden verholpen. Lumosa is gerechtigd tijdelijke oplossingen, dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen, in het Product aan te brengen. Indien (een onderdeel van) de applicaties of andere softwarediensten in opdracht van de Klant is ontwikkeld en Lumosa bereid is herstelactiviteiten te verrichten, kan Lumosa volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan de Klant in rekening brengen. Lumosa is niet gehouden tot herstel van andere onvolkomenheden dan bedoeld in dit artikellid.
  5. Klachten met betrekking tot door de Klant verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of productsoorten worden door Lumosa niet geaccepteerd.
  6. Klachten over de berekende prijzen en andere klachten over facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 8 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij Lumosa, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.
  7. Lumosa dient door de Klant in staat te worden gesteld om bij een klacht in de zin van dit artikel binnen 8 dagen na de melding daarvan door de Klant nader onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht bij gebreke waarvan ieder recht op garantie vervalt, hiervoor is Lumosa of een door Lumosa aangewezen derde gerechtigd tot toegang tot de defecte Producten. Tevens zullen relevante gegevens worden geregistreerd met betrekking tot de gebruiksgeschiedenis van het betreffende Product, welke gegevens beschikbaar zijn voor inspectie door Lumosa of een door Lumosa aangewezen derde. Zo dient er onder andere geregistreerd te worden wanneer Producten door de Klant worden bewerkt en hoe de Producten worden bewerkt.
  8. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien:
   1. het aankoopbewijs van de Producten niet beschikbaar is voor inspectie door Lumosa of het serienummer van het Product niet duidelijk leesbaar is;
   2. sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;
   3. sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in een catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van Lumosa of op de website;
   4. een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt of ter beschikking gesteld door de Klant;
   5. het Product door derden is gerepareerd of bewerkt zonder Schriftelijke toestemming van Lumosa en/of niet volgens de instructies van Lumosa en/of wanneer er ongeautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht aan de Producten;
   6. het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van Lumosa is behandeld;
   7. de Producten niet conform de door Lumosa afgegeven documentatie, instructies, handleidingen, manuals e.d. zijn gebruikt;
   8. de Producten niet conform de NEN-1010 en eventuele overige door Lumosa afgegeven installatievoorschriften zijn geïnstalleerd; of
   9. de bedrading van het Product niet correct is of het Product niet heeft gefunctioneerd binnen de gegeven elektrische waarden, bedrijfsgrenzen en omgevingsomstandigheden die zijn verstrekt in specificaties, toepassingsrichtlijnen, IEC-normen of enig ander document dat met de Producten is meegeleverd; of
   10. het Product niet is gebruikt conform de geldende normen, voorschriften, veiligheids-, bedrijfstak- en/of elektriciteitsnormen voor de relevante regio.
  9. Bij onterechte klachten staat het Lumosa vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij de Klant.
  10. Het staat Lumosa vrij bij gerechtvaardigde klachten te kiezen tussen het gratis vervangen van de geleverde Producten, het herstellen van de Producten, dan wel het (gedeeltelijke) bedrag van geretourneerde Producten te verrekenen door middel van een creditnota.
  11. Indien de Klant Producten aan Lumosa wil retourneren mag dit alleen na Schriftelijke goedkeuring van, en in overeenstemming met de contractadministratie van Lumosa, waarbij de retournering plaatsvindt voor rekening en risico van de Klant, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  12. Mocht de Klant Producten terugzenden zonder toestemming van de contractadministratie van Lumosa, kan Lumosa de Producten niet in ontvangst nemen en zal de retourzending bij aankomst worden geweigerd. De daaruit voortvloeiende kosten zullen door Lumosa niet worden vergoed.
  13. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van Lumosa zodra deze zijn vervangen of geretourneerd.
  14. Een beroep op dit artikel schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
  15. Klachten van klanten van de Klant worden niet in behandeling genomen en zullen worden doorverwezen naar de Klant.

17. Garanties

  1. Lumosa staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in overeenstemming met hetgeen de Klant krachtens de Overeenkomst en de door de Klant aan Lumosa verstrekte informatie redelijkerwijze mag verwachten.
  2. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Lumosa dat de Producten (met uitsluiting van eventuele applicaties en andere softwarediensten of onderdelen waarvoor derden het intellectueel eigendomsrecht hebben) op het tijdstip van levering aan de Klant en gedurende een periode van 24 maanden vanaf de leveringsdatum, vrij zal zijn van gebreken en in grote mate zal beantwoorden aan de specificaties van Lumosa.
  3. Garanties zien niet op de volgende schadeposten:
   1. arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie
   2. schade ontstaan door normale slijtage;
   3. schade ontstaan door of als gevolg van nalatigheid, misbruik of incorrecte opslag, installatie, reparatie, aanpassing of retourafhandeling van de Producten of delen daarvan; of
   4. schade als gevolg van milieu- of stresstesten.
  4. Lumosa geeft geen garanties op verkochte producten van derden.
  5. Garantieaanspraken dienen binnen 30 Dagen na ontdekking te worden ingediend – eventueel onder retournering van het Product, afhankelijk van hetgeen Partijen Schriftelijk overeenkomen – bij een vestiging van Lumosa, onder vermelding van ten minste de volgende informatie (er kan door Lumosa om aanvullende informatie worden verzocht):
   1. welke Producten het betreft, en in geval van een systeem, ook de vermelding van andere gebruikte onderdelen;
   2. installatie- en factuurdatum; en
   3. gedetailleerde beschrijving van het probleem.
  6. Met inachtneming van toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen gelden de expliciete garanties zoals uiteengezet in dit artikel 17 uitsluitend rechtstreeks voor de Klant en niet voor zijn klanten, agenten of vertegenwoordigers.
  7. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen, zijn de garanties in deze AV de enige garanties die Lumosa verstrekt met betrekking tot de Producten, en worden verstrekt in plaats van alle andere garanties, hetzij uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel. Alle andere garanties worden hierbij uitdrukkelijk door Lumosa afgewezen.
  8. Geen enkele vertegenwoordiger, distributeur of dealer is bevoegd om namens Lumosa de bepalingen van de garanties op welk punt dan ook te vervangen, wijzigen of verruimen.

 

18. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

  1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van Lumosa voor schade beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende Producten waarmee de schade samenhangt. De aansprakelijkheid van Lumosa is in ieder geval beperkt tot de dekking die de (aansprakelijkheids)verzekering biedt.
  2. Onder schade wordt uitsluitend directe schade verstaan, bestaande uit: 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze AV en er daadwerkelijk sprake is van schade en van aansprakelijkheid van Lumosa, 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lumosa aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Lumosa kan worden toegerekend en 3) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont deze schade te hebben geleden, en dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het beperken van de schade.
  3. Lumosa is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot enige gevolgschade van de Klant zoals derving van inkomsten, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van reputatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant.
  4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Lumosa meldt conform de in deze AV opgenomen termijnen. Iedere vordering jegens Lumosa behalve welke door Lumosa is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
  5. Lumosa besteedt de nodige zorg aan de optimale werking en beveiliging van haar Producten en de via haar Producten verkregen gegevens, maar kan het resultaat van die zorg niet garanderen. Lumosa aanvaardt dan ook dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid voor enige aantasting, vernietiging, verlies, diefstal of corruptie van gegevens (waaronder ook verstaan persoonsgegevens) of voor schade die het gevolg is van een beveiligingslek, inbreuk of van de (on)beschikbaarheid van de Producten. Evenmin is Lumosa aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd of onrechtmatig gebruik van haar Producten.
  6. De door Lumosa aangeleverde informatie en/of materialen zijn van algemene en indicatieve aard en binden Lumosa niet. Lumosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolgen van) onjuistheden in de door de Klant of zijn medewerkers aangeleverde informatie. De Klant vrijwaart Lumosa tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de door Lumosa aangeleverde informatie en/of materialen, evenals aanspraken die voortvloeien uit het nalatig, onrechtmatig en/of illegaal gebruik en beheer van de Producten. Dit geldt ook indien de Klant aan Lumosa de opdracht heeft gegeven tot het nalatig, onrechtmatig en/of illegaal handelen en hier door Lumosa onwetend uitvoering aan is gegeven. De Klant vrijwaart Lumosa van financiële schade ten gevolge van boetes van nalatig, onrechtmatig en/of illegaal handelen en beheer van de Producten.
  7. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om aan Lumosa tijdig de relevante, juiste en volledige informatie ter beschikking te stellen die Lumosa nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst. Lumosa mag uitgaan van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie. Lumosa is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten die het gevolg zijn van gebreken in en/of het ontbreken van informatie die door de Klant ter beschikking is of had moeten worden gesteld, of van in de praktijk afwijkende omstandigheden dan waar Lumosa, bij het aanvaarden van de Overeenkomst, vanuit mocht gaan.
  8. De Klant vrijwaart Lumosa tegen aanspraken van derden dat door de Klant aangeleverde materialen of informatie inbreuk maken op rechten van derden.
  9. De Klant vrijwaart Lumosa tegen alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder eindgebruikers, ter zake van enige (beweerdelijke) schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst en/of geleverde Producten.

19. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging

  1. Lumosa is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van Lumosa om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
   1. de Klant tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen en dit verzuim niet binnen 10 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
   2. de Klant onrechtmatig gebruik maakt van zijn gebruiksrecht onder de verleende licentie, zoals omschreven onder 14 en de Overeenkomst;
   3. de Klant onrechtmatig gebruik maakt van de Producten van Lumosa, zoals bijvoorbeeld omschreven onder 5;
   4. na het sluiten van de Overeenkomst aan Lumosa omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
   5. de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
   6. het faillissement van de Klant is aangevraagd dan wel de Klant in staat van faillissement is verklaard;
   7. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of er sprake is van liquidatie van de Klant;
   8. een regeling wordt getroffen met schuldeisers overeenkomstig de WHOA; of
   9. de zeggenschap over de Klant of die over de aandeelhouder(s) van de Klant op enige wijze wijzigt.
  2. De Klant dient Lumosa van bovenstaande omstandigheden onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  3. Indien Lumosa op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke (toekomstige) vordering van Lumosa op de Klant direct opeisbaar.
  4. Uitgangspunt is dat de Klant de Overeenkomst niet voor het verstrijken van de initiële looptijd kan opzeggen. Wenst de Klant toch tot opzegging over te gaan, dan dient de Klant dit Schriftelijk aan te geven bij Lumosa. Het staat Lumosa vrij geen medewerking te verlenen aan een tussentijdse beëindiging van de Klant. Indien Lumosa besluit wel medewerking te verlenen aan een tussentijdse beëindiging van de Klant, zijn alle (toekomstige) vorderingen van Lumosa op de Klant direct opeisbaar en is de Klant verplicht om aan Lumosa te voldoen alle (toekomstige) vorderingen op basis van de resterende looptijd van de Overeenkomst, vermeerderd met administratiekosten en eventuele ophaalkosten.
  5. De Klant is bij beëindiging van de Overeenkomst verplicht onmiddellijk alle materialen die toebehoren aan Lumosa weer ter beschikking te stellen aan Lumosa. De Klant dient na afloop van de Overeenkomst deze materialen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig terug te bezorgen op de plaats die Lumosa in dat geval zal aangeven, tenzij vooraf Schriftelijk anders is overeengekomen. Voorgaande is voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant deze materialen niet tijdig, doch uiterlijk binnen 10 Dagen na het beëindigen van de Overeenkomst, aan Lumosa heeft doen toekomen, zal Lumosa deze materialen aan de Klant berekenen tegen de dan geldende prijzen. In welk geval Lumosa het recht heeft de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Klant te verhalen.

20. Geheimhouding

Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de Overeenkomst alsook van alle informatie en gegevens (waaronder ook verstaan persoonsgegevens), die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgen van de andere Partij en zullen deze geheim houden in zoverre die gegevens uitdrukkelijk als vertrouwelijk gekwalificeerd worden of redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kunnen worden. Deze informatie en gegevens mogen niet geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt zonder de Schriftelijke toestemming van de andere Partij.

21. Overmacht

  1. In geval van tekortkoming door Lumosa in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal Lumosa nakoming van de Overeenkomst kosteloos mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst. Indien Lumosa niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) of blijvende situatie van overmacht, is Lumosa gerechtigd om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst. De Klant heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige schade, kosten en/of rente.
  2. In het geval van overmacht zal Lumosa de Klant zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.
  3. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Lumosa wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:
   1. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade;oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van Producten wordt belemmerd;
   2. werkstakingen, bedrijfsbezetting, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt;
   3. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers;
   4. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden/belemmeringen;
   5. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, enige machinerieën of energievoorzieningen;
   6. beperkingen of stopzettingen van leveringen door de openbare nutsbedrijven;
   7. brand, waterschade, storingen of ongevallen in het bedrijf van Lumosa of van door Lumosa ingeschakelde derden;
   8. niet of niet tijdige levering aan Lumosa door toeleveranciers of andere derden;
   9. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie;
   10. epidemie en/of pandemie;
   11. in beslagnemingen van voorraden en/of inventaris bij Lumosa of bij door Lumosa ingeschakelde derden;
   12. liquiditeitsproblemen bij Lumosa en/of bij door Lumosa ingeschakelde derden;
   13. uitval of onderbreking van elektrisch, netwerk- en/of telefoonsystemen, ransomware- en andere (online)aanvallen, computervirussen; en
   14. alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan.
  4. Indien Lumosa in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze gedeeltelijk zal nakomen, dient de Klant de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan Lumosa.

22. Derden en overdracht

  1. De Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Lumosa.
  2. Het is Lumosa toegestaan naar eigen inzicht de Overeenkomst, dan wel haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, en/of de volledige eigendom van de Producten over te dragen aan een derde partij. Door het accepteren van de gelding van de AV wordt de Klant geacht medewerking te verlenen aan een eventuele overdracht door Lumosa.

23. Niet-overname personeel

De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Lumosa, medewerkers van Lumosa of van ondernemingen waarop Lumosa ter uitvoering van de Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst direct of indirect voor zich laten werken, ronselen, aannemen en/of op enige wijze losweken van Lumosa.

24. Boetes

  1. Indien de Klant handelt in strijd met artikel 10, 13, 14, 15, 18, 5, 20 en/of 23, dient de Klant Lumosa een direct opeisbare boete te betalen ad € 10.000,- voor iedere inbreukmakende handeling, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder dat verzuim of ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van Lumosa om aanvullende en volledige schadevergoeding te vorderen van de Klant.
  2. De Klant erkent het belang van Lumosa om de verplichtingen in de artikelen genoemd in voorgaand artikellid 1 op te nemen en bevestigt dat de bedragen in voorgaand artikellid redelijk zijn.

 

25. Overige bepalingen

  1. De verplichtingen van de Klant uit hoofde van een Overeenkomst zijn ook van toepassing op de groepsmaatschappijen en toekomstige groepsmaatschappijen van de Klant, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW. Elke actie (of nalaten) door een groepsmaatschappij van de Klant wordt geacht een actie (of nalaten) van de Klant te zijn.
  2. Indien een Overeenkomst wordt beëindigd blijven de artikelen uit deze AV die naar hun aard zijn om na beëindiging voort te duren tussen Partijen onverminderd van kracht.
  3. De Producten mogen door de Klant enkel aan eindgebruikers worden doorverkocht. Het is de Klant niet toegestaan om de Producten commercieel door te verkopen richting niet-eindgebruikers, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.

 

26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op deze AV, alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten tussen Partijen, dan wel alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze AV, enige offerte, opdracht of Overeenkomst tussen Partijen, dan wel enige overeenkomst die daaruit voortvloeit en/of daarmee verband houdt.
  3. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze AV, offertes, opdrachten en/of de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.